Kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapten in Groningen

Ruim 40 jaar geleden is in Groningen de commissie “Pastoraat verstandelijk gehandicapten” opgericht. De toenmalige Hervormde predikant Ds. Cazemier stond aan de wieg van deze commissie. Later ging ook de Geref. Predikant Ds. Kremer meewerken. De commissie organiseerde 5 x per jaar diensten in de Trefkoel. Destijds kwamen de bezoekers uit de hele provincie. Later werden er op meerdere plekken in de provincie door plaatselijke gemeenten diensten georganiseerd, onze diensten concentreren zich nu meer op bezoekers uit de stad en de naaste omgeving.

De vijf diensten worden tegenwoordig gehouden in de “Fontein”. Deze wijkgemeente levert een ouderling en een koster en de commissie zorgt voor een eigen voorganger en organist.
De commissie bestaat tegenwoordig uit 3 personen, daarnaast zijn er zijn 2 vaste voorgangers die bij toerbeurt dienst doen en er is een vaste organist. De diensten worden ‘s middags gehouden op de derde zondag van de maanden januari, maart, mei, september en november.

 

Vanaf het begin zijn de diensten oecumenisch geweest. Iedereen is welkom. Daarom is de commissie toentertijd ondergebracht bij de Groninger Raad van kerken.
Geleidelijk verdween de commissie bij de Raad van Kerken echter uit zicht, het oecumenische karakter voor de bezoekers bleef maar de commissie bestond steeds meer uit leden van de PKN. Ook de voorgangers kwamen uit deze kerk. De andere lidkerken van de Raad van Kerken voelen zich niet betrokken bij deze diensten. Reden voor de commissie om te vragen uit de Raad van Kerken te mogen. Dit is in 2016 een feit geworden.

De commissie is nu onderdeel geworden van de PGG en Damsterboord. Uit deze gemeenten zoeken wij meestal onze commissieleden, voorgangers en andere hulpen en wij willen graag ergens bijhoren. Wij voelen ons altijd erg welkom in de Fontein en voelen ons ook onderdeel van de wijkgemeente van de Fontein, zonder hun steun was onze commissie niet in staat geweest de diensten zo lang te blijven organiseren.
Inmiddels is de financiële administratie al ondergebracht bij het Kerkelijk Bureau. Overigens is de commissie financieel nog in staat een jaar of 4 door te gaan op de huidige voet zonder financiële problemen.

De diensten trekken momenteel ongeveer 45/50 bezoekers per keer. Dit aantal loopt terug en we hebben afgesproken dat we stoppen met de diensten als het aantal bezoekers een aantal keren onder de 35 komt. Er is echter een vaste kern die erg geniet van de diensten en trouw aanwezig is.

De diensten: 5 x per jaar
predikanten: Ds. Jan Wilt en Ds. Evert Jan Veldman
organist: Dick Dijkstra
commissie: Remmelt Groenwold, Greta Boersma,
Lizette Gemmink, Janneke Collast, en Ammy de Raad

Groningen, 22 januari 2018

De kerkdiensten worden gehouden in:

de Fontein

Eikenlaan 255
Groningen
(tegenover zwembad de Parrel)

De diensten beginnen steeds om 15.00 uur.
Voor 2018 ziet het schema er als volgt uit:

18 november (Ds. J. Wilts)

Kommissie Pastoraat
verstandelijk gehandicapten

Info over deze diensten:
Ammy de Raad
tel. 050-541 21 18
email: a.deraad@hetnet.nl