Amnesty internationalDe werkgroep diaconaat wil de gemeente toerusten tot haar diaconale taak. Ook verricht de werkgroep diaconale werkzaamheden namens de gemeente. De leden van de werkgroep zijn betrokken bij de kerktelefoon en bij het werk in de kluftteams. En zij worden betrokken bij mensen die financieel of maatschappelijk in de knel zitten. Het verlenen van deze ’stille hulp’ gaat een steeds grotere rol spelen.

Werkgroep Diaconaat

Hiernaast zijn er de kledingactie in het najaar, de acties voor het Werelddiaconaat en voor Amnesty International. Ook is de werkgroep betrokken bij de kerstattenties voor oudere gemeenteleden.

Een bijzondere taak is er voor de diakenen bij de viering van de dienst van de Tafel. Daar herinneren zij ons eraan, dat de liefde van God in Christus doorgegeven wil worden in het onderlinge dienstbetoon.

Veel gemeenteleden zijn ook buiten de wijkgemeente actief in diverse vormen van vrijwilligerswerk..

Als gastvrouw of -heer in één van de ziekenhuizen, in de daklozenopvang die de Open Hof biedt, de begeleiding van asielzoekers en uitgeprocedeerde vreemdelingen, het bezoeken van gedetineerden, en in vele andere activiteiten die voor velen vanzelfsprekend voortvloeien uit het horen van het evangelie.

Hulpaanvragen neemt toe
Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecollecteerd voor ‘stille hulp’. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel niet meer uitkomen.
Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste jaren toe, zo blijkt uit een onderzoek dat Kerkinactie in de eerste helft van 2005 heeft gehouden onder alle Diaconieën van de PKN. Aanleiding tot dit onderzoek werd gevormd door de toenemende signalen uit de kerken, uit de anti-armoedebeweging en uit de samenleving in bredere zin, dat de situatie aan de arme kant van Nederland snel verslechtert en dat daarmee ook het beroep op de Diaconie toeneemt. Getroffen zijn vooral de mensen zonder werk, alleenstaande ouders met kinderen, asielzoekers, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Velen kampen met schulden vanwege een langdurig laag inkomen, oplopende vaste lasten, onvoorziene uitgaven of tegenvallers.

De nood is hoog
Niet dat mensen daar graag mee te koop lopen. Integendeel! Pas als het echt niet meer gaat, kloppen ze aan bij hulpverleners. Vaak gebeurt dat ook nog niet eens rechtstreeks, maar via de predikant, de wijkdiaken of wijkcontactpersoon.
Diaconieën willen graag iets doen voor de mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.