De Stichting Wijkfonds de Fontein is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De ANBI-status is toegekend vanaf 1 januari 2016 en geldt voor onbepaalde tijd.
Voor Periodieke Giften geldt geen drempel; een aanvraagformulier vindt u onder deze link.

In het kader van de ANBI dient de Stichting Wijkfonds de Fontein transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn hieronder vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Wijkfonds de Fontein

Telefoonnummer: 050-5731736 (penningmeester)

RSIN/Fiscaal nummer: 8183.45.780

Website adres: www.defontein.info

E-mail: jaapstellingwerff@gmail.com

Adres: Eikenlaan 255

Postcode: 9741 EZ

Plaats: Groningen

B. De wijkgemeente de Fontein

De wijkgemeente de Fontein is één van de zes wijkgemeentes behorend tot de Protestantse Gemeente Groningen (PGG); dit is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Groningen.

C. Doel van de Stichting Wijkfonds de Fontein

De stichting heeft als doel (art. 2 van de statuten van de stichting): geldelijke ondersteuning van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein ten behoeve van het kerkelijk leven in de noordelijke stadswijken van Groningen of andere doelen vast te stellen door de wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein of diens opvolger. De stichting beoogt geen winst te maken.

Gezien het doel van het wijkfonds heeft de stichting geen eigen beleidsplan, maar beperkt de stichting zich tot het werven van gelden en het doen van uitgaven die het kerkelijk werk binnen de wijkgemeente mogelijk maken. De stichting bekostigt geen zaken die voor rekening komen van het College van kerkrentmeesters van de PGG, zoals gebouwen en salarissen van predikanten, kerkelijk werkers en organisten. De stichting conformeert zich aan de doelstellingen van de protestantse gemeente Groningen, zoals die zijn terug te vinden op de website www.protestantsegemeentegroningen.nl en die hieronder onder E. beknopt zullen worden toegelicht.

D. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting wijkfonds bestaat uit de voorzitters (J.M. Stellingwerff en J.Pruis), de scriba (secretaris) (vacant) en een ouderling-kerkrentmeester (C.J. Vissers) (dan wel hun plaatsvervangers) die tevens lid zijn van de kerkenraad van de wijkgemeente de Fontein. De voorzitter van de kerkenraad is tevens voorzitter van het wijkfonds. Het bestuur van de stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de wijkkerkenraad en de wijkkerkenraad keurt rekening en begroting goed.

E. Doelstelling/visie/beleidsplan

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Op de website www.protestantsegemeentegroningen.nl vindt u (onder het kopje Over Ons, Beleid) het beleidsplan 2021-2024 van de Protestantse Gemeente Groningen.

F. Beloningsbeleid.

De Stichting Wijkfonds de Fontein heeft geen betaalde medewerkers. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag van de activiteiten

Zoals hierboven reeds beschreven bekostigt het wijkfonds de activiteiten van de wijkgemeente De Fontein, voor zover deze niet behoren tot het taakveld van het college van kerkrentmeesters. Dat betekent onder meer bekostiging van de wekelijkse eredienst, bloemen voor ouderen en zieken, functioneren van de cantorij, kosten van leerhuizen, jongerenwerk en pastoraat. Naar de aard van het kerkelijk leven kennen deze activiteiten een grote mate van continuïteit.