Gemeentebrief

GEMEENTEBRIEF
Aan alle mensen die bij De Fontein staan ingeschreven
We merken nu ook in Nederland hoe het coronavirus het dagelijkse leven verregaand ontregelt. Maatregelen om besmetting tegen te gaan worden telkens aangepast. De kerken hebben besloten de deuren te sluiten en geplande groepsbijeenkomsten af te lasten. Dat geldt ook voor De Fontein. Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de landelijke kerk heeft de wijkkerkenraad besloten alle kerkdiensten en groepsbijeenkomsten tot en met 6 april geen doorgang te laten vinden. Maar al zijn de kerkdeuren grotendeels gesloten, we proberen met elkaar verbonden en voor elkaar beschikbaar te zijn.

Kerkdiensten
Op zondag 22 en 29 maart kunt u via kerkomroep.nl de bijzondere diensten volgen die vanuit de Nieuwe Kerk (9.30 uur) en de Immanuelkerk (10.00 uur) worden uitgezonden.

Op zondag 5 april (Palmzondag) kunt u om 9.30 uur via kerkomroep.nl afstemmen op De Fontein.

Binnenkort bezinnen we ons op de vormgeving (en uitzending) van de vieringen in de Goede Week en op Pasen.

Kaarsje aansteken
De koffieochtenden zijn afgelast, maar u kunt op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur nog wel in de kerkzaal een kaarsje aansteken of even rustig zitten.

Voor een persoonlijk gesprek onder vier ogen zijn beurtelings Marga Baas en Ruth Pruis in de kerk aanwezig.

Omzien naar elkaar
Het is in deze periode niet mogelijk het bezoekwerk op gebruikelijke wijze voort te zetten. Maar gelukkig zijn er andere manieren om met elkaar mee te leven: door een telefoongesprek, via de mail of door middel van een kaartje. Ik hoop dat u er begrip voor hebt, dat we de komende tijd als voorganger, als ouderlingen pastoraat en overige bezoekers vooral langs deze weg aan de onderlinge zorg en aandacht gestalte geven.

Het is heel begrijpelijk, dat u juist in deze onzekere tijd behoefte hebt aan een luisterend oor. Wilt u uw zorgen delen, wilt u graag uw verhaal kwijt of hebt u praktische vragen, aarzelt u dan vooral niet om een van ons te bellen of te mailen:

-Hessel Boersma  (telefoon: 050-5718753/06 20222123 of email: hessel.boersma@gmail.com)

-Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)

-ds. Marga Baas (050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)

Gemeenteberaad
Op zondag 22 maart zou na afloop van de viering een gemeenteberaad plaatsvinden. De informatie die de wijkkerkenraad met u wil delen, treft u nu in de bijlage van deze gemeentebrief aan.

Actueel nieuws
Op de website van De Fontein (www.defontein.info) en op facebook is actueel nieuws te vinden. Iedere week verschijnt op de website ook de nieuwe zondagsbrief met o.a. de rubriek “Meeleven”. Omdat niet iedereen met deze sociale media weet om te gaan, vragen we u actuele informatie zoveel mogelijk met anderen uit uw omgeving te delen.

Ik hoop dat we aandachtig en zorgzaam met elkaar omgaan.

Daarom wens ik ons geestkracht en vindingrijkheid toe!

Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad van De Fontein,

Ds. Marga Baas

NIEUWS UIT DE WIJKKERKENRAAD

Ter inleiding
Omdat het gemeenteberaad van 22 maart geen doorgang vindt, wil de wijkkerkenraad graag de volgende informatie met u delen.

De stand van zaken m.b.t. het kerkgebouw
Hierover schrijft kerkrentmeester Hans Vissers het volgende:

Eind vorig jaar bleek op inhoudelijke en financiële gronden de voorgenomen gedeeltelijke sloop en herbouw van de Fontein ten behoeve van een gezondheidscentrum onhaalbaar. De gesprekken met de potentiële investeerders zijn in januari stopgezet. Wel is er bij de huisarts nog steeds interesse in samenwerking binnen ons gebouw. Momenteel onderzoeken we of dit met een veel beperktere aanpassing van het gebouw wel financieel haalbaar wordt. Een en ander moet ook worden gezien in het langetermijnperspectief voor De Fontein, dat in het beleidsplan voor de PGG vorm moet krijgen. We streven ernaar om elkaar voor de zomer duidelijkheid te kunnen geven.”

Van wijkgemeente tot buurtkerk
Zoals al eerder in KerkinStad en in de zondagsbrief werd gepubliceerd, is de verlenging van het project “Van wijkgemeente naar buurtkerk” en daarmee ook de aanstelling van Ruth Pruis door de AK goedgekeurd. In het tweede jaar (april 2020-april 2021) doen we ons best de bestaande buurtactiviteiten voort te zetten en uit te bouwen. We proberen bovendien voldoende vrijwilligers (gemeenteleden én buurtbewoners) aan te trekken, die de verantwoordelijkheid hiervoor op zich willen nemen.

Daarnaast zijn we doende nieuwe vormen te vinden om de onderlinge aandacht en ontmoeting gestalte te geven, dichtbij de plek waar gemeenteleden wonen.

Vacatures
Binnen afzienbare tijd ontstaan er twee vacatures in het moderamen. Dikkie van Dommelen legt haar functie, na een periode van vier jaar, aan het einde van dit kalenderjaar neer. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als we voor de zomervakantie iemand bereid vinden om haar taak over te nemen, kan de nieuwe voorzitter nog een paar maanden door Dikkie worden ingewerkt. We zijn bovendien op zoek naar een nieuwe scriba. Jaap Medema heeft besloten tot september 2021 aan te blijven, gezien de vele veranderingen in de gemeente; dan heeft hij een ambtsperiode van meer dan 3 termijnen achter de rug. Ook hier geldt, dat het fijn zou zijn, als de nieuwe scriba door de huidige grondig kan worden ingewerkt.

Bent u zelf geinteresseerd in een van beide functies of weet u geschikte kandidaten, neemt u dan vooral contact op met Jaap Medema of Dikkie van Dommelen.

Emeritaat
Omdat op dit moment nog helemaal niet duidelijk is op welke termijn we als leden van de wijkgemeente weer bij elkaar kunnen komen, heeft het moderamen mij verzocht u langs deze weg te laten weten dat ik in september 2021 met vervroegd emeritaat zal gaan. Ik had u dit graag na afloop van de kerkdienst op 22 maart persoonlijk willen vertellen. Maar uitstel is niet gewenst, nu we in dit voorjaar als wijkgemeente en als PGG beleid moeten uitstippelen voor de toekomst.

Een belangrijke reden voor mijn vervroegd emeritaat is het leeftijdsverschil met Feike en de wens van ons beiden om meer tijd vrij te kunnen maken voor wie ons lief zijn en voor interesses en hobby’s die er nu grotendeels bij inschieten. Tegelijkertijd hoop en verwacht ik ook na mijn emeritaat actief te kunnen blijven in het verband van kerk en stad.

Op weg naar 2030
Stadsbreed, maar eveneens in de gezamenlijke moderamina van De Fontein, de Bron en de Nieuwe Kerk en – last but not least – ook binnen onze wijkkerkenraad bezinnen we ons op de toekomst van de PGG en de toekomst van onze eigen wijkgemeente. Hoe kunnen we elkaar tot zegen zijn? Is er een lichtere organisatie mogelijk? Is het model van wijkgemeenten nog wel werkbaar? Hoe kunnen we professionele mensen en vrijwilligers zo goed mogelijk inzetten? Hoe kunnen we als kerk in de buurt present zijn en aanknopen bij wat er bij mensen leeft? Hoe organiseren we de pastorale zorg? Op gezette tijden zullen we u van nieuwe plannen en ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hoogkerk
Als wij in de wijkkerkenraad met bovengenoemde vragen bezig zijn, komt af en toe ook Hoogkerk ter sprake. Er hebben in de afgelopen periode enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad van De Fontein en die van de protestantse gemeente in Hoogkerk. Deze gemeente kampt met een structureel gebrek aan ambtsdragers en zoekt naar vormen van samenwerking.Tot nu toe hebben de verkennende gesprekken nog niet tot concrete stappen geleid.

Ter afsluiting
We hopen u zo eerst voldoende te hebben geinformeerd. Op de website, op facebook, in de zondagsbrief en in KerkinStad blijven we u regelmatig op de hoogte houden van wat zich in de wijkgemeente en in de PGG afspeelt. Met uw vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën kunt u altijd bij de voorzitter, de scriba en bij mij als voorganger terecht.

Met vriendelijke groet, namens de wijkkerkenraad,

Dikkie van Dommelen (telefoon: 050-5418436 of email: dikkievandommelen@hotmail.com)
Jaap Medema (telefoon: 050-5713278 of email: jaapmedema43@gmail.com)
Marga Baas (telefoon: 050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)