Omzien naar elkaar

Als leden van de geloofsgemeenschap van De Fontein zijn we betrokken bij elkaar en bij anderen die we ontmoeten en een beroep op ons doen. We proberen met elkaar mee te leven en open te staan voor elkaars verhaal. Zo delen we lief en leed.

De werkgroep Pastoraat

De werkgroep Pastoraat heeft tot taak deze betrokkenheid gestalte te geven, te coördineren en te stimuleren. De werkgroep bestaat uit de ouderlingen pastoraat, de coördinatoren. Zij worden ondersteund door de contactpersonen in de kluften (een kluft is een deel van de wijkgemeente De Fontein: Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel, De Held of Reitdiep en natuurlijk onze “buitenadressen”).

Behoefte aan een pastoraal gesprek

Hebt u behoefte aan een pastoraal gesprek of aan contact met iemand van de kerk? Bel of mail dan met
Hessel BoersmaLamke Dijkstra of buurtpastor Ruth Pruis.

Meewerken in het pastoraat

Wilt u meedoen met dit vrijwilligerswerk en mensen in uw buurt bezoeken? Neem dan ook met één van hen contact op.

De organisatie

De Protestantse Wijkgemeente De Fontein is ingedeeld in zes kluften [wijken]. Aan elke kluft is een ouderling of coördinator verbonden, die samenwerkt met een of meer contact-personen. Zij dragen zorg voor een sociaal netwerk in de kluft.
De manier waarop dit gebeurt kan per kluft verschillen, afhankelijk van de mogelijk-heden van de vrijwilligers en de behoeften in de kluft. Voorop staat dat de mensen elkaar niet uit het oog verliezen.

Contacten zijn op allerlei manieren mogelijk: een bezoekje, een telefoontje of zomaar een gesprekje op straat.

Een pastoraal bezoek bij u thuis vindt plaats, als u contact hebt opgenomen met een van de pastorale ouderlingen of de buurtpastor.
Daarnaast proberen we bezoeken te brengen:
  • wanneer er wordt gebeld om langs te komen
  • zoveel mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte of een huwelijksjubileum en jaarlijks bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder
  • bij ziekte of overlijden
  • bij het bezorgen van een kerstattentie aan ouderen, zieken en gemeenteleden die het afgelopen jaar een verlies hebben geleden

Verdere activiteiten

In het kader van de vakantiegroeten worden in mei/juni de namen van ouderen, zieken en mensen die alleen zijn komen te staan, uitgedeeld aan de kerkgangers om hun een kaartje te sturen in de vakantieperiode.

  • Ouderlingen/coördinatoren nodigen nabestaanden van gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden, uit voor de Gedachtenisdienst.
  • Iedere woensdag- en donderdagmorgen inloopochtend en loket levensvragen/pastoraal spreekuur van de predikant en de kerkelijk werker
  • Iedere derde woensdag van de maand gespreksgroep in de kerk
  • Georganiseerde ontmoetingen met gemeenteleden in de eigen woonomgeving
  • Kerstbroodmaaltijd voor ouderen
  • Organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersavond
Aanvullende informatie

De werkgroep Pastoraat komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.