Begroting 2020

Klik voor de Cijfers van de Begroting.

Toelichting begrotingsposten 2020.

 1. De actie bijdrage wijkwerk heeft in 2019 een iets hoger bedrag opgebracht dan in 2018(voorzover bekend op 9-11-2019).
  De ontvangsten uit 2019 staan zoals gebruikelijk in de begroting van 2020 (en zijn dus al gerealiseerd per 1-1-2020)
 2. Onder de giften uit de jaarrekening van 2017 is een deel van een erfenis opgenomen. Een dergelijk bedrag is niet in de begrotingen van 2018, 2019 en 2020 meegenomen.
 3. Onder het Werk van derden (netto) worden (negende keer) de netto-opbrengsten door kopieerwerk, koffieschenken
  en provisie zaalhuur geschat. (in de jaren 2010 t/m 2014 kwamen deze bedragen ver uit boven de begroting).
 4. De rente op spaargeld is momenteel zeer laag. Op rekeningen van stichtingen wordt op dit moment zelfs 0% rente vergoed.
 5. Bij de septemberacties werd een krant verspreid. Daar moet dan in 2020 ook weer voor worden begroot.(publiciteit)
 6. Onder de administratiekosten in de jaarrekening van 2017 werd een aanschaf van een vergaarbak voor het kopieren van €1754,50 verantwoord.
  Omdat het bedrag onder de €2000 bleef is het in totaal op de jaarrekening terecht gekomen.
 7. De geluidsinstallatie werd op 15-1-2016 aangeschaft. In 2016 werd de afschrijving op €1748,55 gesteld. In 2017 op €1700.
  als ook in 2018 de afschrijving €1700 wordt zal de boekwaarde op 31-12-2018 op €0 uitkomen. In de begrotingen van 2017 en 2018 had dus de afschrijving meegenomen moeten worden. Dat is niet gebeurd.
 8. De afwasmachine werd op 7-8-2017 aangeschaft. In 2017 werd de afschrijving op €601,45 gesteld. Als er in 2018 en 2019 een afschrijving van elk €1350 wordt genomen komt de boekwaarde op 31-12-2019 op €0 uit. Daarmee wordt de €1350 uit de begroting van 2019 verklaard.
 9. Het begrote tekort voor 2020 is opnieuw gebaseerd op een voorzichtige schatting van de inkomsten en lijkt
  aanvaardbaar gezien de aanwezige reserves en het slinkend aantal bijdragende gemeenteleden.
 10. De samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Bron krijgt steeds meer vorm. Behalve de gezamenlijke zomerdiensten worden
  ook op de derde zondag gezamenlijke diensten gehouden.
 11. Voor de ontwikkeling van buurtkerk is €2000 in de begroting meegenomen.
 12. Voor de kunstcommissie is €500 in de begroting onder diversen meegenomen.

Jaarrekening 2020

Klik op de Cijfers van de Jaarrekening.
Klik hier de Grootboek cijfers.

Toelichting jaarrekening over 2020 De Fontein.

Op de jaarrekening is de balanssituatie van het wijkfonds aangegeven (begin en eind 2020) en zijn posten van de lasten en baten van 2020 geplaatst (en ter vergelijking die van 2019).

Het afgelopen jaar is afgesloten met een nadelig saldo van €2065,39.

-Dit is een nadelig saldo maar minder groot dan in de begroting werd verondersteld. De invloeden van de coronabeperkingen van 2020 hebben niet zozeer voor veel hogere totale uitgaven van het wijkfonds gezorgd. Daarbij moet wel worden gemeld dat de investering in opnameapparatuur voor rekening is gekomen van de Algemene Kerkenraad . De opbrengsten van de septemberactie 2020 waren vrijwel gelijk aan die van 2019. Het bedrag van de septemberactie 2020 wordt volgens de bestaande systematiek doorgeschoven naar de baten van 2021. Bij de wat meer incidentele giften en collecten is zelfs een stijging te zien.
-De vermogenssituatie is nog steeds gunstig zoals uit de balans blijkt. Daarbij geldt ook nog dat in 2018 een (deel van een) erfenis met als bestemming De Fontein werd ontvangen. Dat geld is in beheer bij de Protestantse Gemeente Groningen en wordt niet op de balans vermeld.

-Vanaf 2018 worden de kosten van de kerkradio via het Wijkfonds geadministreerd (evenals de bijdragen daarvoor). Er werd gestart met een bedrag van €1980,17. Daarop is in 2018 €651,60 ingeteerd en in 2019 €629,68. Op 31-12-2019 resteerde nog €698,89. Op 31-12-2020 is dat potje leeg. Door alle veranderingen met de digitale mogelijkheden via kerkdienst gemist zal de kerkradio per 1 maart 2021 worden gestopt.

-De ontwikkelingen rond de buurtkerk hebben in 2020 aan kosten voor het wijkfonds €665,10 meegebracht. De totale uitgaven waren €2315,10. Aan subsidies werd in 2020 €1650 ontvangen.

-De huidige rentestand is 0%.

-Door de coronabeperkingen waren de baten vanwege de provisie via verhuur van De Fontein en vanwege het koffieschenken veel lager dan in voorgaande jaren. Ook de verdiensten vanwege de reproductiewerkzaamheden zijn fors teruggelopen.
-Voor wat betreft de huurbaten: die zijn in 2020 gesaldeerd op de jaarrekening terecht gekomen voor totaal €342,85. De huurontvangsten in 2020 voor de zaalhuur bedroegen €2978,50. Dat is mede door corona minder dan de helft van het bedrag in 2019. Van dat bedrag werd 90% afgedragen aan het kerkelijk bureau.

-Onder de administratiekosten vallen ook de kosten van het kopieerapparaat. Veel kosten van het kopiëren worden doorberekend. Met name aan de kosten van de eredienst. Omdat er vanwege coronabeperkingen weinig kerkgangers mochten zijn vielen de kopieerkosten lager uit.

-De onttrekkingen die voor de inrichting van De Fontein zijn gedaan onder lopende zaken betreffen onderhoudsuitgaven en reparaties aan het gebouw.
-Op de balans van 31-12-2020 staat voor de najaarsmarkt ongeveer €400. Helaas kon de najaarsmarkt in 2020 niet doorgaan.

Grote uitgaven in 2020 die nog genoemd moeten worden zijn:
-septemberkrant (via publiciteit) ongeveer € 1435
-adventspresentjes (via pastoraat) ongeveer € 525 (ten laste wijkfonds)
-ouderlingenblad (via toerusting) ongeveer € 250

Voor het totaalbeeld van de financiën is het goed om te beseffen dat er in het verleden voldoende reserve is aangelegd. In de begroting is het vermogen niet terug te vinden maar in de jaarrekening wel. Een overzicht van de verschillen tussen het saldo van begroting en jaarrekening kan helpen om de financiële koers te bepalen.

jaar

Saldo
begroting

Saldo
jaarrekening

verschil

2013

-1950

240

+2190

2014

-1600

2330

+3930

2015

-1575

1530

+3105

2016

-1175

-1565

-390

2017

-1675

-1750

-75

2018

-1375

-4200

-2825

2019

-2425

-3850

-1425

2020

-4100

-2065

+2035

De
penningmeester: Jaap Stellingwerff.

====
De penningmeester: Jaap Stellingwerff.